INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ TWOICH PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Szanowny Kliencie !
Chcemy, abyś na bieżąco informowany był o wszelkich produktach oraz usługach przez Nas oferowanych oraz o wydarzeniach dotyczących Naszej Firmy, które mogą Cię zainteresować.

W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Są to dane osobowe, które podajesz nam dobrowolnie za pośrednictwem, znajdującego się na Naszej witrynie internetowej https://www.constraco.com , formularza kontaktowego.

Zapewniamy, że przekazane Nam dane osobowe są u Nas bezpieczne. Informujemy zarazem, iż od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązywać zaczyna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Tą drogą informujemy Cię Drogi Kliencie o przetwarzaniu Twoich  danych osobowych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywało.

1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych oraz kto będzie je przetwarzał?

Administratorem Twoich danych osobowych CONSTRACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer KRS: 0000294306 , numer NIP: 9570984601, numer Regon: 22052160000000.

Nasze dane kontaktowe: CONSTRACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bysewska 47, 80-298 Gdańsk, adres e- mail: info@constraco.com, numer telefonu + 48 58 344 44 88.
Informujemy, że możesz się z Nami kontaktować drogą elektroniczną, tradycyjną oraz telefonicznie. Wybór należy do Ciebie.

2. Jakie dane osobowe będą przez Nas przetwarzane?

Danymi osobowymi jakie będą przez Nas przetwarzane są Twoje: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Są to dane osobowe, które podajesz Nam dobrowolnie, w związku z wysłaniem formularza kontaktowego zamieszczonego na Naszej witrynie internetowej.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych stanowi art. 6 ust.
1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Czy masz obowiązek podania Nam Twoich danych osobowych?

Nie. Wszystkie dane osobowe, które podajesz Nam za pośrednictwem formularza udostępniane są przez Ciebie dobrowolnie i przetwarzane są tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, która w każdej chwili może być przez Ciebie odwołana, w celu wyraźnie przez Ciebie zaakceptowanym.

W przypadku braku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną, nie będziemy mieli możliwości informowania Cię o nowościach w Naszej Firmie oraz aktualnych produktach i usługach przez Nas oferowanych.

Twoje dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

4. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą są przez Nas przetwarzana tylko i wyłącznie w celu informowania Cię o aktualnych produktach i usługach przez Nas oferowanych oraz prowadzonej przez Nas działalności.

Pamiętaj, iż zawsze masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w danym celu przesyłając na nasz adres kontaktowy odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. podwykonawcom naszych usług (np. dostawcy usług serwerowych i elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług reklamowych i marketingowych, Nasi pracownicy), a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

6. Jakie masz prawa w  stosunku do udostępnionych Nam danych osobowych?

Masz prawo do żądania od Nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także do przenoszenia Twoich danych osobowych.
W każdym wypadku Masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celach przesyłania Ci informacji handlowej oraz marketingowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Nas dotyczących Cię danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Prawo to możesz wykonać wysyłając na adres Naszej siedziby lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

8. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie podanych Nam danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach przesyłania Ci informacji handlowej będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody
na przetwarzanie twoich danych osobowych w tym celu, którą odwołać możesz w każdym czasie wysyłając do nas stosowne żądanie.
Z wyrazami szacunku